×

Historie hledání

OBCHODNÍ PODMÍNKY Č. 02/2021

společnosti Authentic Asia s.r.o., IČO: 286 56 539, se sídlem Patrice Lumumby 2310/52, Zábřeh, 70030 Ostrava, společnosti zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě, v oddíle C, vložka č. 37371, platné a účinné (zveřejněné) od 12. 2. 2021

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ OBCHODNÍCH PODMÍNEK (PLATNOST & ÚČINNOST)

1.1. Hlavním cílem Společnosti je založit jakýkoliv (smluvní) vztah na vzájemné důvěře, poctivosti a spolehlivosti, jakož i na základě pochopení potřeb druhé strany a vzájemné synergii. Strany zamýšlejí uzavřít jakoukoliv smlouvu v úmyslu jednat s druhou stranou čestně, upřímně a poctivě.

1.2. V těchto Obchodních podmínkách č. 02/2021, platných a účinných (zveřejněných) ke dni 12. 2. 2021, jsou upravena vzájemná práva a povinnosti mezi společností Authentic Asia s.r.o., IČO: 28656 539, se sídlem Patrice Lumumby 2310/52, Zábřeh, 700 30 Ostrava, společností zapsanou v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě; adresa pro doručování: Authentic Asia s.r.o., Patrice Lumumby 2310/52, Zábřeh, 700 30 Ostrava, telefonní číslo: +420 777 881 919, e-mailová adresa: info@unixcar.cz a Kupujícím, vznikající v souvislosti s uzavřením Rezervační smlouvy, na jejímž základě Společnost Kupujícímu po určitou dobu zajišťuje dostupnost Zboží na prodejním místě Společnosti; nebo Kupní smlouvy, na jejímž základě je Společnost povinna dodat Kupujícímu Zboží a Kupující je povinen Zboží převzít a zaplatit Společnosti Kupní cenu.

1.3. Obchodní podmínky jsou nedílnou součástí každé Rezervační smlouvy a každé Kupní smlouvy, avšak to pouze v případě, nedohodnou-li se Společnost a Kupující písemně jinak. V případě, že Společnost s Kupujícím uzavřou písemnou Rezervační smlouvu, Kupní smlouvu nebo Rámcovou smlouvu o dodávkách zboží, mají tyto písemné smlouvy, v případě rozporů mezi jejich ustanoveními a ustanoveními těchto Obchodních podmínek, aplikační přednost před zněním těchto Obchodních podmínek.

1.4. V případě, že je Kupující zároveň Spotřebitelem, vztahují se na vzájemná práva a povinnosti mezi ním a Společností tyto Obchodní podmínky tak, aby byla zachována všechna práva Spotřebitele ve smyslu příslušných ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (definován níže) a souvisejících právních předpisů. V případě rozporu mezi těmito Obchodními podmínkami, Reklamačním řádem či Kupní smlouvou, má aplikační přednost vždy ustanovení pro Spotřebitele nejvýhodnější.

2. POJMY, DEFINICE A VÝKLAD

2.1. Pojmy začínající v těchto Obchodních podmínkách velkým počátečním písmenem mají následující význam:
a) „Ceník“ znamená aktuální ceník Zboží ke dni uzavření Rezervační smlouvy či individuální Kupní smlouvy, který je zveřejněný na internetové adrese www.unixcar.cz , a který je rovněž k dostání na všech prodejních místech Společnosti. Kupující není povinen k odkupu Zboží a Společnost si vyhrazuje právo na změnu údajů v Ceníku;
b) „Dokumentace ke zboží“ znamená průvodní materiály, kterými jsou návody k instalaci a montáži, technické specifikace, bezpečnostní listy a další dokumenty, týkající se Zboží (tak, jak je tento pojem definován níže), které jsou v tištěné podobě poskytovány Kupujícímu. Veškerá Dokumentace ke zboží je rovněž dostupná v elektronické podobě na www.unixcar.cz
c) „E-shop“ znamená počítačový program – internetovou aplikaci provozovanou v síti internet, a to na internetové adrese www.unixcar.cz, na které může Kupující učinit on-line Rezervaci Zboží (Návrh na uzavření Rezervační smlouvy) na některém z prodejních míst Společnosti či on-line nákup Zboží (Návrh na uzavření Kupní smlouvy). Spotřebitel může Návrh na uzavření Kupní smlouvy podat pouze online;
d) „Kupní cena“ znamená cenu uvedenou v Ceníku platnou v okamžiku učinění Návrhu. Kupující je povinen uhradit Společnosti celou Kupní cenu za dodané Zboží. Kupní cena nezahrnuje dopravné ani Vratnou zálohu. Vratná záloha i dopravné jsou splatné spolu s Kupní cenou;
e) „Kupní smlouva“ znamená kupní smlouvu uzavřenou ve smyslu těchto Obchodních podmínek v souladu s ustanoveními § 2079 a následujícími Občanského zákoníku;
f) „Kupující“ znamená Spotřebitele nebo Podnikatele, jenž se Společností uzavřel Rezervační smlouvu či Kupní smlouvu nebo učinil Návrh;
g) „Nákupní košík“ znamená část E-shopu, která je automaticky generovaná aktivací příslušných funkcí (potenciálním) Kupujícím v rámci jeho jednání v uživatelském prostředí E-shopu, zejména přidáním nebo odebráním Zboží a/nebo změnou množství vybraného Zboží;
h) „Návrh“ znamená návrh na uzavření Rezervační smlouvy nebo Kupní smlouvy učiněný Kupujícím vůči Společnosti ve smyslu ustanovení § 1731 a následujícími Občanského zákoníku;
i) „Občanský zákoník“ znamená zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů;
j) „Obchodní podmínky“ znamenají tyto Obchodní podmínky, jež jsou účinné ode dne uvedeného data účinnosti;
k) „Podnikatel“ znamená ve smyslu ustanovení § 420 a následujících Občanského zákoníku osobu, která uzavírá Rezervační smlouvu nebo Kupní smlouvu v souvislosti s vlastní obchodní, výrobní nebo obdobnou činností či při samostatném výkonu svého povolání;
l) „Prodejní místo“ znamená některé z prodejních míst Společnosti, jejichž aktualizovaný seznam naleznete na webových stránkách www.unixcar.cz;
m) „Rámcová smlouva“ znamená písemnou rámcovou smlouvu o dodávkách Zboží, jejímž předmětem je úprava právních poměrů mezi Společností a Podnikatelem v rámci dodávek Zboží Společností Podnikateli;
n) „Registrace“ znamená elektronickou registraci (potenciálního) Kupujícího do databáze E-shopu, a to vyplněním alespoň povinných registračních údajů v uživatelském rozhraní;
o) „Reklamační řád“ znamená Reklamační řád Společnosti v platném a účinném znění;
p) „Rezervace“ znamená bezplatnou a nezávaznou rezervaci Zboží vybraného Kupujícím na některém z prodejních míst Společnosti v rámci nákupního procesu. Poskytnutím Rezervace nedochází k uzavření Kupní smlouvy;
q) „Rezervační smlouva“ znamená smlouvu o poskytnutí služby Rezervace uzavřenou na základě těchto Obchodních podmínek ve smyslu ustanovení § 1746 odst. 2 Občanského zákoníku;
r) „Společnost“ nebo „Prodávající“ znamená společnost Authentic Asia s.r.o., IČO: 286 56 539, se sídlem Patrice Lumumby 2310/52, Zábřeh, 700 30 Ostrava, společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě v oddíle C, vložka č. 37371;
s) „Spotřebitel“ znamená Kupujícího, který mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání (OSVČ apod.) uzavírá Rezervační smlouvu či Kupní smlouvu se Společností nebo s ní jakýmkoliv způsobem jedná;
t) „Strany“ znamenají společné označení pro Společnost a Kupujícího. Každý z nich zvlášť pak dále pouze jako „Strana“;
u) „Zboží“ znamená výrobky, které jsou uvedeny na webových stránkách Společnosti, a to ve znění platném ke dni uzavření Rezervační smlouvy či Kupní smlouvy a jsou předmětem obou těchto smluv, případně jsou předmětem Rezervační smlouvy nebo Kupní smlouvy na základě přijatého Návrhu, ačkoli nejsou uvedeny v některém z katalogů Společnosti. Jedná se zejména o náhradní díly do automobilů, příslušenství a doplňky k automobilům, motorové oleje a maziva.

3. UZAVŘENÍ REZERVAČNÍ SMLOUVY A KUPNÍ SMLOUVY

3.1. Rezervační smlouvu a Kupní smlouvu lze mezi Stranami uzavřít:
a) písemně, tedy podpisem Rezervační smlouvy nebo Kupní smlouvy na jedné listině; nebo
b) učiněním písemného Návrhu Kupujícím a jeho písemným odsouhlasením Společností;
c) ústně, to znamená učiněním ústního Návrhu Kupujícím a jeho ústním odsouhlasením Společností;
d) konkludentně, tj. kombinací písemného nebo ústního Návrhu Kupujícího a jeho ústního nebo písemného odsouhlasení Společností nebo jiným jednáním Společnosti a Kupujícího, ze kterého vyplývá vůle Stran uzavřít Rezervační smlouvu nebo vůle uzavřít Kupní smlouvu (například převzetím Zboží v obchodě a zaplacením Kupní ceny).

3.2. Rezervační smlouvu mezi Společností a Kupujícím lze uzavřít následujícími způsoby: a) on-line prostřednictvím E-shopu;
b) osobně na některém z Prodejních míst;
c) telefonicky; nebo
d) prostřednictvím e-mailu.

3.3. Kupující bere na vědomí a souhlasí, že samotným uzavřením Rezervační smlouvy nedochází k uzavření Kupní smlouvy, ale pouze k časově omezené Rezervaci Zboží. Pro uskutečnění nákupu dříve rezervovaného Zboží je nutné uzavřít Kupní smlouvu v souladu s těmito Obchodními podmínkami.

3.4. Kupní smlouvu může Podnikatel uzavřít následujícími způsoby:
a) osobně;
b) na některém z Prodejních míst;
c) telefonicky;
d) prostřednictvím e-mailem;
e) on-line prostřednictvím E-shopu.

3.5. Spotřebitel může Kupní smlouvou uzavřít následujícími způsoby:
a) osobně;
b) na některém z Prodejních míst Společnosti; nebo
c) on-line prostřednictvím E-shopu.

3.6. Společnost je oprávněna v případě uzavírání Kupní smlouvy s Kupujícím odsouhlasit Návrh tím, že dodá Zboží na adresu uvedenou v Návrhu (v případě, že adresa v Návrhu není uvedena, je Společnost oprávněna dodat zboží na adresu sídla, provozovny nebo bydliště Kupujícího); v takovém případě je Kupní smlouva uzavřena okamžikem dodání Zboží Kupujícímu.

3.7. Pro vyloučení všech pochybností si Strany sjednávají, že na akční Zboží se vztahují všechna ustanovení Kupní smlouvy i těchto Obchodních podmínek, pokud v nich není uvedeno jinak, bez jakéhokoli omezení.

3.8. Pro vyloučení pochybností Strany dále výslovně vylučují použití § 1732 odst. 2 Občanského zákoníku, tudíž vystavení Zboží na E-shopu se nepovažuje za nabídku k uzavření Smlouvy s výhradou vyčerpání zásob nebo ztráty schopnosti Společnosti plnit.

3.9. Společnost si v případě podezření na nekalou soutěž vyhrazuje právo od jakékoliv Rezervační, Kupní či jiné smlouvy do 72 (slovy: dvaasedmdesáti hodin) hodin bez udání důvodu odstoupit; v případě, že již Kupující uhradil kupní cenu, Společnost Kupujícímu peníze vrátí.

4. MÍSTO PLNĚNÍ, TERMÍNY DODÁNÍ

4.1. Místem plnění je místo sjednané v rámci nákupního procesu na E-shopu, zpravidla Prodejní místo nebo sídlo, provozovna či bydliště Kupujícího. Má-li Kupující více provozoven nebo bydlišť a nedohodnou-li se Strany jinak, je místem plnění provozovna nebo bydliště Kupujícího nejbližší Prodejnímu místu.

4.2. Společnost zajišťuje rozvoz Zboží denně. Je-li místem plnění Prodejní místo, lze Zboží odebrat zpravidla ihned. Je-li místem plnění sídlo, provozovna nebo bydliště Kupujícího je lhůta dodání Zboží nejdéle do dvou pracovních dnů od okamžiku uzavření Kupní smlouvy, pokud není výjimečně u konkrétního Zboží uvedeno v E-shopu jinak.

5. KUPNÍ CENY, NÁKLADY NA DOPRAVU & BALNÉ

5.1. Společnost si vyhrazuje právo na změny Kupních cen. Aktuální Kupní ceny jsou vždy uvedeny v E-shopu u příslušného Zboží. Bez souhlasu Kupujícího není možné měnit Kupní ceny u Zboží, na které byla uzavřena Rezervační smlouva nebo Kupní smlouva.

5.2. Za dodané Zboží je Kupující povinen zaplatit Společnosti Kupní cenu určenou podle Ceníku platného v době uzavření Kupní smlouvy, pokud se obě Strany výslovně nedohodly jinak. V případě pochybností či sporu platí, že Kupující je povinen zaplatit Kupní cenu uvedenou (případně spolu s dopravným a balným) na faktuře/dodacím listu, jenž Kupující podepisuje při dodání Zboží.

5.3. V Kupní ceně zboží není zahrnuto dopravné. Je-li Zboží po uzavření Kupní smlouvy dodáváno přímo Společností, může být ke Kupní ceně připočteno dopravné za každý jednotlivý závoz v souladu s platným ceníkem.

5.4. Po uzavření Kupní smlouvy může Společnost použít k dodání Zboží Kupujícímu svého smluvního dopravce. V takovém případě bude Kupujícímu ke Kupní ceně účtováno dopravné v souladu s aktuálně platným a účinným ceníkem.

5.5. Není-li Zboží vyzvednuto Kupujícím v Prodejním místě, je Společnost povinna Zboží zabalit nebo opatřit pro přepravu způsobem, který je obvyklý. Cena balného je již zahrnuta v Kupní ceně Zboží.

6. VLASTNICKÉ PRÁVO & SPLATNOST KUPNÍ CENY

6.1. Nebezpečí škody na Zboží přechází na Kupujícího okamžikem dodání Zboží. Vlastnické právo k dodanému Zboží přechází na Kupujícího až dnem úplného zaplacení Kupní ceny.

6.2. Kupní cena a náklady za dopravu jsou splatná okamžikem dodání Zboží Kupujícímu, a to v hotovosti nebo bezhotovostním převodem na účet Společnosti uvedený na faktuře/dodacím listu. V případě, že je mezi Společností a Kupujícím uzavřena Rámcová smlouva, je Kupní cena splatná v souladu s ustanoveními příslušné Rámcové smlouvy.

6.3. Je-li Kupující v prodlení s úhradou Kupní ceny, má Společnost nárok na úrok z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky Kupní ceny za každý kalendářní den prodlení.

7. PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ A ZÁRUKA ZA JAKOST, REKLAMACE ZBOŽÍ

7.1. Vytknutí vad a veškeré reklamace se řídí Reklamačním řádem, který je nedílnou součástí těchto Obchodních podmínek, a příslušnými ustanoveními Občanského zákoníku. Reklamované Zboží je přijímáno na všech prodejních místech Společnosti nebo v sídle Společnosti, a to pouze ve lhůtě k uplatnění práv z vadného plnění, resp. záruční době. Reklamační řád a vzor reklamačního protokolu je uveřejněn na webových stránkách Společnosti - www.unixcar.cz. Společnost vyřídí reklamaci na místě, v odůvodněných případech do 30 (slovy: třiceti) dnů ode dne uplatnění reklamace. Nelze-li reklamaci posoudit reklamačním technikem Společnosti, bude reklamované Zboží zasláno k posouzení výrobci. V takovém případě se Společnost s Kupujícím dohodne na možném prodloužení lhůty pro vyřízení reklamace.

7.2. V případě, že Kupující neoznámí v souladu s ustanovením § 2112 Občanského zákoníku vadu bez zbytečného odkladu poté, co ji mohl při včasné prohlídce a dostatečné péči zjistit, nemusí mu být právo z vadného plnění přiznáno. Uvedené platí též v případě nočních rozvozů. Společnost neodpovídá u Zboží prodávaného za nižší cenu za vady, pro které byla nižší cena ujednána, za opotřebení Zboží způsobené jeho obvyklým užíváním, u použitého Zboží za vady odpovídající míře používání nebo opotřebení, které Zboží mělo při převzetí Kupujícím, za vady související s užíváním Zboží v rozporu s návodem k obsluze, či pokud to vyplývá z povahy věci. Práva z vadného plnění se nevztahují na opotřebení Zboží způsobené jeho obvyklým užíváním.

7.3. Kupujícímu náleží náhrada nákladů účelně vynaložených při uplatnění reklamace, avšak to pouze v případě splnění podmínky ve smyslu ustanovení § 1924 Občanského zákoníku.

8. VRATNÉ ZÁLOHY, ZÁLOHY NA KUPNÍ CENU

8.1. Některé druhy Zboží jsou Společností prodávány ve vratných obalech, přičemž některé části Zboží jsou vratné i po lhůtě (dále také jako „Vratná záloha“). Vztahuje-li se na Zboží nebo obalový materiál Vratná záloha, je tato skutečnost (včetně výše Vratné zálohy) uvedena na faktuře/dodacím listu a tato Vratná záloha je připočtena ke Kupní ceně.

8.2. Kupujícímu vzniká nárok na vrácení Vratné zálohy pouze v případě kumulativního splnění následujících podmínek (všechny níže uvedené podmínky musí být splněny:
a) Kupující vrátil obal (y), případně Zboží, na které se vztahuje Vratná záloha;
b) Tyto obaly jsou v nepoškozeném stavu a v případě Zboží toto odpovídá požadavkům výrobce stanoveným pro repasované díly uvedeným v prodejní dokumentaci Společnosti a musí být vráceno v obalu výrobce;
c) Kupující řádně uhradil Vratnou zálohu ve lhůtě splatnosti;
d) Kupující nemá vůči Společnosti žádné splatné dluhy.

8.3. Společnost je oprávněna při přijetí Rezervace na Zboží, které je nutno speciálně objednat u dodavatele Společnosti, požadovat po Kupujícím uhrazení zálohy na Kupní cenu do výše 50 % konečné Kupní ceny. V případě, že Kupující zálohu na Kupní cenu neuhradí, Společnost takové Zboží neobjedná.

9. ZPĚTNÝ ODBĚR ZBOŽÍ

9.1. S ohledem na povinnost stanovenou Prodávajícímu v zákoně č. 185/2001 Sb., o odpadech, zajišťuje Společnost zpětný odběr použitého Zboží na všech svých Prodejních místech, a to bezplatně a po celou pracovní dobu.

10. NĚKTERÉ PODMÍNKY PRO NÁKUP ZBOŽÍ V E-SHOPU

10.1. Kupující může prostřednictvím E-shopu provést uzavření Kupní smlouvy na Zboží, s výjimkou Zboží, na které je uzavřena Rezervační smlouva. U některého Zboží je možné ze strany Spotřebitele provést pouze Rezervaci, nikoli uzavřít Kupní smlouvu; toto Zboží je v rámci E-shopu pro Kupujícího viditelně označeno (ikonou, piktogramem či jiným způsobem) nebo u tohoto Zboží není v rámci nákupního procesu umožněno dodání na určenou adresu Spotřebitele (je umožněno jen osobní převzetí na Prodejním místě). Uzavření Kupní smlouvy u tohoto sortimentu je následně ze strany Spotřebitele možné pouze na Prodejním místě, a to na základě předchozí Rezervace.

10.2. Rezervaci Zboží Kupující provede, vyplní-li veškeré předepsané údaje a náležitosti uvedené v objednávkovém formuláři dostupném na E-shopu. Společnost je vždy oprávněna v závislosti na charakteru Rezervace – množství Zboží, výše Kupní ceny apod., žádat Kupujícího o autorizaci Rezervace učiněné prostřednictvím E-shopu vhodným způsobem – písemně nebo telefonicky. Rezervace učiněná prostřednictvím E-shopu se považuje za neplatnou v případě, že Kupující odmítne tuto autorizaci požadovaným způsobem provést. Společnost neprodleně potvrdí obdržení Rezervace, čímž dojde k platnému uzavření Rezervační smlouvy.

10.3. V případě Rezervace učiněné prostřednictvím E-shopu je Společnost oprávněna Rezervaci odmítnout a Kupující je oprávněn od uzavřené Rezervační smlouvy bezplatně odstoupit, a to až do doby uzavření Kupní smlouvy na rezervované Zboží některým ze způsobů ve smyslu článku 3 těchto Obchodních podmínek.

10.4. V případě, že Kupující učiní prostřednictvím E-shopu objednávku Zboží, ve které zvolí jako způsob odběru Zboží doručení na adresu sídla, provozovny či bydliště Kupujícího, považuje se tato objednávka za Návrh a její akceptací ze strany Prodávajícího dojde k uzavření Kupní smlouvy.

10.5. Je-li Kupující Spotřebitelem, má právo v případě, že objednal Zboží prostřednictvím E-shopu, mimo případy uvedené v § 1837 Občanského zákoníku a ve smyslu článku 10.1 těchto Obchodních podmínek (Rezervace Zboží), odstoupit od Kupní smlouvy do 14 (slovy: čtrnácti) dnů ode dne převzetí Zboží, a to bez uvedení důvodu a bez jakékoli sankce. Toto odstoupení oznámí Kupující Společnosti písemně na adresu některého z prodejních míst Společnosti nebo e-mailem na info@unixcar.cz; pro tyto účely může zákazník využít vzorový formulář pro odstoupení, který je dostupný na www.unixcar.cz.

10.6. Odstoupí-li Kupující, který je Spotřebitelem, od Kupní smlouvy, zašle nebo předá Společnosti bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 (slovy: čtrnácti) dnů od odstoupení od Kupní smlouvy, Zboží, které od ní obdržel.

10.7. Odstoupí-li Kupující, který je Spotřebitelem, od Kupní smlouvy, vrátí mu Společnost bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 (slovy: čtrnácti) dnů od odstoupení od Kupní smlouvy, všechny peněžní prostředky (kupní cenu dodaného Zboží) včetně nákladů na dodání, které od něho na základě Kupní smlouvy přijala, stejným způsobem. Jestliže Kupující zvolil jiný než nejlevnější způsob dodání Zboží, který Společnost nabízí, vrátí Společnost Kupujícímu náklady na dodání Zboží pouze ve výši odpovídající nejlevnějšímu nabízenému způsobu dodání Zboží. Společnost není povinna vrátit přijaté peněžní prostředky Kupujícímu dříve, než mu Kupující Zboží předá nebo prokáže, že Zboží Společnosti odeslal.

10.8. Zboží je Kupující, který je Spotřebitelem a odstoupil od Kupní smlouvy ve smyslu článku 10.5 těchto Obchodních podmínek, povinen vrátit v původním obalu nebo obalu, který zabrání poškození Zboží při přepravě, a to v úplném stavu včetně veškerého příslušenství, které mu bylo dodáno společně se Zbožím. Kupující odpovídá Společnosti za snížení hodnoty Zboží, které vzniklo v důsledku nakládání s tímto Zbožím jinak, než je nutné s ním nakládat s ohledem na jeho povahu a vlastnosti.

10.9. V případě, že je Kupující Spotřebitelem má právo na mimosoudní řešení případného sporu z Rezervační smlouvy uzavřené se Společností, jež může zahájit prostřednictvím evropské platformy pro řešení sporů on-line (http://ec.europa.eu/consumers/odr). Jedná se zejména o případy, kdy Spotřebitel učinil Rezervaci on-line prostřednictvím E-shopu.

10.10. Společnost si vyhrazuje právo ve výjimečných případech objednané Zboží Kupujícímu nedodat, a to zejména v případě, že E-shop uváděl omylem zjevně chybné či nestandardní údaje zejména o vybraném Zboží, jeho ceně nebo termínu dodání. Stejně tak si Společnost vyhrazuje právo objednané Zboží Kupujícímu nedodat, je-li Zboží vyprodáno nebo je u dodavatele nedostupné. Společnost se zavazuje v takovýchto případech vrátit Kupujícímu finanční částku uhrazenou na základě Kupní smlouvy.

11. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

11.1. Společnost je v souladu s příslušnými právními předpisy povinna chránit a zabezpečit poskytnuté osobní údaje. Společnost využívá efektivní zabezpečovací technologie tak, aby byly osobní údaje (potenciálních) Kupujících řádně ochráněny.

11.2. Bližší informace týkající se ochrany osobních údajů naleznete na tomto odkaze: https://unixcar.cz/gdpr.

12. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

12.1. Ustanovení těchto Obchodních podmínek mají přednost před ustanoveními obchodních podmínek Kupujícího.

12.2. Tyto Obchodní podmínky jsou závazné pro Kupujícího a Prodávajícího ode dne uzavření příslušné Rezervační smlouvy či Kupní smlouvy. Společnost je oprávněna Obchodní podmínky v přiměřeném rozsahu měnit, doplňovat nebo zrušit vydáním nových obchodních podmínek.

12.3. Pokud je mezi Prodávajícím a Kupujícím uzavřena Rámcové smlouva, je Společnost povinna upozornit Kupujícího na datum účinnosti nového, změněného nebo doplněného znění obchodních podmínek a v dostatečném časovém předstihu přede dnem platnosti a účinnosti takové změny, a nejméně do 7 (slovy: sedmi) kalendářních dnů, zaslat Kupujícímu nové, změněné nebo doplněné znění obchodních podmínek. V případě, že Kupující nejpozději ke dni předpokládané účinnosti změněných, doplněných nebo nových obchodních podmínek písemně nevyjádří svůj nesouhlas, platí, že s novým, změněným nebo doplněným zněním obchodních podmínek souhlasí a jsou vůči němu účinné dnem účinnosti změněných, doplněných nebo nových obchodních podmínek.

12.4. V případě, že Kupující nesouhlasí s novým, změněným nebo doplněným zněním obchodních podmínek, je oprávněn Rámcovou smlouvu ukončit na základě doručení tohoto nesouhlasu ve výpovědní době 3 (slovy: tří) měsíců počínající běžet od doručení nesouhlasu Společnosti. V průběhu této výpovědní doby platí mezi Stranami stávající Obchodní podmínky. Během výpovědní doby, nejpozději však k jejímu poslednímu dni, jsou Strany povinny si uhradit vzájemné závazky vzniklé v souvislosti s plněním příslušné Rámcové smlouvy a jednotlivých Kupních smluv. Vzájemné závazky vzniklé v souvislosti s plněním příslušné Rámcové smlouvy a jednotlivých Kupních smluv.

12.5. Kupující svým podpisem Rezervační smlouvy, Kupní smlouvy nebo Rámcové smlouvy stvrzuje, že je s obsahem Obchodních podmínek v plném rozsahu seznámen a výslovně je přijímá. Svým podpisem rovněž stvrzuje, že je mu znám význam všech používaných pojmů a doložek.

12.6. Strany vylučují možnost uzavření Rezervační smlouvy, Kupní smlouvy nebo Rámcové smlouvy pro případ, kdy nedojde k úplné shodě projevů vůle Stran. Ustanovení věty první § 1740 odst. 3 Občanského zákoníku se neuplatní.

12.7. Kupující - Spotřebitel, má právo na mimosoudní řešení případných sporů z Rezervační smlouvy, Kupní smlouvy či Rámcové smlouvy se Společností v souladu s § 20d a následujícími zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů, a to prostřednictvím České obchodní inspekce (www.coi.cz). Je-li Kupující Spotřebitelem má rovněž právo na zahájení mimosoudního řešení případného sporu z Rezervační smlouvy, Kupní smlouvy či Rámcové smlouvy se Společností on-line prostřednictvím evropské platformy pro řešení sporů on-line (http://ec.europa.eu/consumers/odr).

12.8. Rezervační smlouva, Kupní smlouva a Rámcová smlouva a všechny právní poměry z nich vyplývající se řídí právním pořádkem České republiky, přičemž pro řešení případných sporů z Rezervační smlouvy nebo Kupní smlouvy případně Rámcové smlouvy jsou příslušné obecné soudy České republiky.

12.9. Tyto Obchodní podmínky nabývají platnosti a účinnosti ke dni 12. 2. 2021.

Naši dodavatelé